zorg

Beste ouders,

Indien u merkt dat uw kind moeilijkheden heeft (in de klas, op de speelplaats,…), spreek dan in eerste instantie de klastitularis aan. De titularis zal al het mogelijke doen om een oplossing te bieden.

Voor achtergrondinformatie over specifieke leerproblemen of info over de zorgwerking op school kan u terecht bij het zorgteam. Juf Lucia zal u graag verder helpen.

Eventuele vragen of bemerkingen kan u ook steeds kwijt op volgend e-mailadres:
lucia.dhoker@klim-op.be